Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11454/82873
Title: Beck Anksiyete Ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması
Authors: İnceer, Benal
Avcı, Meral Gümüş
Keywords: Psikiyatri
Psychiatry
Anksiyete
Anxiety
Anksiyete
Anxiety
Ölçekler
Scales
Issue Date: 1995
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmanın amacı, A.T. Beck'in bilişsel kuramından hareketle Beck, Epstein, Steer ve Brown (1988) tarafından geliştirilen ve klinik anksiyeteyi ölçmeyi hedefleyen Beck Anksiyete Ölçeği (BAI)'nin İzmir bölgesi Türk psikiyatrik hasta örneklemindeki geçerliğini ve güvenirliğini araştırmaktır. Ölçeğin ilk geçerlik ve güvenirlik çalışması Ulusoy (1993) tarafından gerçekleştirilmiştir (44). BAI üzerinde bu tür çalışmaların artırılması amacıyla yapılan geçerlik ve güvenirlik çalışması toplam 120 denekten oluşan 40'ar kişilik üç ayrı denek grubuyla yürütülmüştür. Birinci grup Anksiyete Bozukluğu tanısı almış hastalardan oluşan deney grubudur. İkinci grup Anksiyete Bozukluğu dışında herhangi bir Psikiyatrik Bozukluk tanısı alan hastalardan oluşan kontrol l grubudur. Üçüncü grup ise, hiçbir psikiyatrik tanı almayan, "normal" deneklerden oluşan kontrol 2 grubudur. BAI'nin güvenirliğini incelemek amacıyla içtutarlık, iki yarım güvenirlik ve. test-tekrar test güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Cronbach's alpha değeri «=.94, iki yarım güvenirlik katsayısı r=.94, 35 üniversite öğrencisi üzerinde l hafta süre için test-tekrar test güvenirlik katsayısı r=.71 olarak saptanmıştır. BAI'nin eşzaman geçerliğini incelemek amacıyla deneklerin BAI ve STAI'nin durumluk ve sürekli formlarından aldıkları puanlar arasındaki korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. BAI'nin STAI TX- 1(Durumluk) ile arasında r=.61, STAI TX-2 (Sürekli) ile arasında ise -r=.59'luk bir korelasyon katsayısı saptanmıştır. Ölçeğin kriter geçerliği için; Anksiyete Bozukluğu tanısı alan deneklerin BAI puanı ile anksiyete bozukluğu dışında başka bir Psikiyatrik Bozukluk tanısı alan deneklerin ve "Normal" deneklerin BAI puanları karşılaştırılmıştır. Üç grup arasında Anksiyete73 Bozukluğu tanısı alan deneklerin her iki gruba göre BAI puanlarının anlamlı biçimde (p<0.001) yüksek olduğu bulunmuştur. Deneklerin BAI maddelerine verdikleri yanıtlardan yola çıkılarak ölçeğin faktör yapısı incelenmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda özdeğeri 1.00'den büyük ve varyansın % 63'ünü açıklayabilen dört faktör elde edilmiştir. Bu faktörler öznel anksiyete, öznel korku ve etkileri, somatik belirtiler, fizyolojik tepkiler olarak adlandırılmıştır. Cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi ve medeni durum değişkenlerinin deneklerin BAI'den aldıkları ortalama puanlar üzerinde bir etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Yaş, eğitim durumu, gelir düzeyi ve medeni durum değişkenlerinin BAI'den alınan puanlara bir etkisinin bulunmadığı saptanmıştır. Cinsiyet açısından ise Anksiyete Bozukluğu tanısı alan gruptaki kadın deneklerin BAI puanları, erkek deneklerin BAI puanlarından anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Çalışmadan elde edilen bulgular BAI'nin yüksek içtutarlık ve yeterli güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca bulgular daha önceki çalışmalardan elde edilen bulgularla büyük ölçüde paralellik göstermekte, kaynaklardaki sonuçlarla uyuşmaktadır. Bu sonuçlar doğrultusunda BAI'nin bilimsel araştırmalarda anksiyete düzeyini belirleyebilecek bir araç ve klinikte hastaların anksiyete düzeylerini değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek güvenilir ve geçerli bir Ölçek olduğu düşünülmektedir
The main objective of this study is to prove the validity and reliability of Beck Anxiety Inventory (BAI) by applying it to a physiatric population living in İzmir (Türkiye). The Beck Anxiety Inventory was developed by Beck, Epstein, Steer and Brown in 1988 depending on the Cognitive theory of A.T.Beck. Ulusoy (1993) made the first research on BAI's validity and reliability in Turkey (44). in order to prepare an environment for further studies regarding the validity and reliability of BAI this study was applied to 120 cases grouped into 3 groups. Each group did consist of 40 cases. Anxiety disordered patients, non-anxiety disordered patients and healthy cases made up the groups. Consistency analysis, Split-Half reliability analysis and the test-retest analysis were performed in order to examine the reliability of BAI. Cronbach's Alpha value was found as «=.94 and Split-Half Reliability value as r=.94. Test-Retest reliability analysis was applied to 35 college students with a l week period. The reliability factor was found as r=.71. The correlation of BAI scores, STAI TX-1 (State) scores and STAI TX-2 (Trait) scores were examined in order to get the concurrent validity of BAP. The correlation coefficient of the BAI with the STAI TX-1 (State) and STAI TX-2(Trait) was evaluated into r=.61 and r=.59 respectively. To Identify the Criterion validity the BAI scores of the cases were evaluated within that three groups. The group that contained the anxiety disordered cases had a significant increase in the BAI scores. Depending on the answers given by the cases to the items of BAI, the factorial structure was analyzed. As a result four factors75 were obtained that can describe %63 of the variance with an eigenvalue greater than 1.00. The factors are "subjective anxiety", "subjective fear and effects", "somatic symptoms" and "physiological affects". in addition to the above the analyses the affect of sex, age, educational state, income level and marital status to average BAI scores was analyzed. Elements other than sex had no affect to the BAI score. in the group of anxiety disordered cases female cases obtained significant more BAI scores than the male ones. According to this study results it can be said that BAI has a high consistency and reliable enough. The results of this study are parallel with other researches and studies found in the literacy The results are confirming that BAI is valid and reliable to be used in scientific researches and on clinical as anxiety level scale.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=OykDDeWBWTL9-Wm52sZBrBJKRORo-UrAvXBVasTR0ZW7sj_lf-j8ryDAbgE7ba7D
https://hdl.handle.net/11454/82873
Appears in Collections:Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,398
checked on Oct 16, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.