Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11454/82396
Title: Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilerde sınav kaygısını etkileyen faktörlerin incelenmesi
Other Titles: Examing the factors which affect the test anxiety of the students who enter university entrance exam
Authors: Sorias, Oya
Alyaprak, İpek
Keywords: Psikoloji
Psychology
Issue Date: 2006
Publisher: Ege Üniversitesi
Abstract: Bu çalışmanın temel amacı, Üniversite Giriş Sınavına giren bir grup öğrenciüzerinde, yüksek sınav kaygısı ile ilişkili olan değişkenlerin neler olduğunuaraştırmaktır. Bu doğrultuda, daha önce ÖSS'ye girme,sürekli kaygı ve sosyal kaygıdüzeyi, cinsiyet, ailenin gelir düzeyi, anne ve babanın varlığı, anne ve babanın eğitimdurumu, öğrencinin ve ailenin sınava verdikleri önem, geçmiş akademik başarı, sınavagirilen alan ve sınav sistemindeki değişikliklerin sınav kaygısı üzerindeki etkisiaraştırılmıştır.Bu amaçla, zmir ve çevresinde yaşayan 110 kadın ve 110 erkek olmak üzere220 öğrenciye, Sınav Kaygısı Ölçeği (SKÖ), Sosyal Fobi Ölçeği (SFÖ), Sürekli KaygıEnvanteri (SKE) ve öğrencilerin demografik özelliklerini araştıran Bireysel Bilgi Formu(BBF) uygulanmıştır.Sınava giriş sayısı ve cinsiyet ile sınav kaygısı arasındaki ilişkinin varyansanalizi ile incelenmesiyle sınava iki ve daha fazla kez giren öğrencilerin ve kadınlarındaha yüksek kaygıya sahip olduğu ve sınav kaygısı ölçeğinden daha yüksek puan aldığısaptanmıştır.Sosyal Fobi ile sınav kaygısı ve sürekli kaygı ve düzeyi ile sınav kaygısıarasındaki ilişki korelasyon analiziyle karşılaştırılmış ve ikisi arasında pozitif yöndekorelasyon olduğu saptanmıştır.Ailenin ve öğrencinin sınava verdiği önem ile sınav kaygısı arasındaki ilişki dekorelasyon analizi ile değerlendirilmiş ve öğrencinin sınava verdiği önem ile yükseksınav kaygısı arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptanmıştır.Ailenin gelir düzeyi ile sınav kaygısı arasındaki ilişki tek yönlü varyans analiziile incelenmiş ve ailenin gelir düzeyi azaldıkça öğrencinin sınav kaygısının arttığısaptanmıştır.Anne-babanın eğitim düzeyi ile sınav kaygısı arasındaki ilişki tek yönlü varyansanalizi ile incelenmiş ve babanın eğitim düzeyi düştükçe öğrencinin sınav kaygısınınarttığı belirlenmiştir. Annenin eğitim düzeyi ile sınav kaygısı arasında anlamlı bir ilişkisaptanmamıştır.Araştırmamızda, çoklu regresyon analizi ile sınav kaygısını en iyi öngörennedenler; sürekli kaygı, cinsiyet, gelir düzeyi, annenin sağ/ölü olma durumu, sınavagiriş sayısı ve öğrencinin sınava verdiği önem olarak bulunmuştur
The main purpose of this study is to search the parameters which are related withhigh test anxiety on the students who entered the University Entrance Exam. For thispurpose, the following points are searched: previous exam experience, trait anxiety,social anxiety level, income level of the family, existence of both parents, educationalstatus of the parents, the importance given to the exam by both students and theirparents, previous academic success, the field in which the exam is entered and the effectof changes in exam system.In this respect: Test Anxiety Scale, Social Fobia Scale, Trait Anxiety Scale ForChildren and Information Form which searches the demographic features of thestudents, are applied to 220 students,110 of whom are girls and 110 are boys and wholive in zmir and its surroundings.When the relation among sex, the number of entered exams and exam anxiety isexamined by two way variance analysis it is seen that the students who entered theexam twice or more and girls have higher anxiety and higher grades in Exam AnxietyScale.The relations between Social Fobia & Test Anxiety and Trait & Test Anxietyare compared by correlation analysis and it was found out that there is a positive andmeaningful correlation between them.The relation between the Test anxiety and the importance given to the exam isalso evaluated by correlation analysis and seen that there is a positive and meaningfulcorrelation between them.The relation between the income level of the family and test anxiety is examinedby one way variance analysis and it was found that the lower income gets, the highertest anxiety is.The relation between the educational status of the parents and test anxiety isexamined by one way variance analysis and it was found that if the educational status ofthe father is low, test anxiety is higher. However, there is a meaningful relation betweenthe test anxiety and education status of the mother.In our research, the parameters which predict the test anxiety the best by multiregression analysis are found out as trait anxiety, sex, income level, the impotance givento the exam, being alive of the mother and the number of previously entered exams.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ePX_SaJ0b35Gq45swKG3lEcTOvT_ynzc1Uas2GhRH_TGm_ew2JFic7TK0DzJzrA-
https://hdl.handle.net/11454/82396
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Koleksiyonu

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

1,146
checked on Oct 16, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.