Browsing by Project

Showing results 1 to 100 of 8494  next >
Title
0-1 yaş aralığındaki (infant) bebeklerin giyim konforuna yönelik giysilerin geliştirilmesi/
0-5 Yaş grubundaki akut gastroenteritli çocuklarda rotavırus'un dört ayrı yöntemle araştırılması/
00093 numaralı Anadolu vilayeti yaya ve müsellem defteri:
1,10-fenantrolin köprülü Bi- ve Tri-metalik kompleksler ve katalitik özellikleri/
1,3-Disubstituted benzimidazolium salts and their properties/
1,5-bis (salicylidene) thiocarbohydrazone (TİYOSA) ile VI B grubu metal karbonilleri arasında fotokimyasal yol ile oluşan komplekslerin sentezi ve karakterizasyonu/
1,5-pentanditiyol/altın nanopartikül/sisteamin/glutaraldehit modifiye tirozinaz biyosensörü ile bisfenol A tayin olanaklarının araştırılması/
1,7- pozisyonlarından türevlendirilmiş - yeni perilendiimidlerin sentezi, karakterizasyonu, optik ve elektriksel özelliklerinin belirlenmesi/
1-5 yaş çocukların çevresel tütün dumanı maruziyetlerini azaltmaya yönelik kapsamlı eğitim girişimi/
1-Karıştırılan tank tipi kimyasal reaktörlerin incelenmesi 2-katalizörlerin hazırlanması/
1-metil-4-fenilpiridinyum ile indüklenen parkinson hastalığı deney modelinde apoptotik yolakların araştırılması/
1-siyanopren-amin sistemlerinin oluşturduğu Exciplex'lerin fotofiziksel ve kuantum kimyasal yöntemlerle incelenmesi/
10-12 yaş yüzücülerde Detraining ve Retraining'in oksidatif stres ve antioksidan savunma sistemi üzerine etkisi/
100.000 kan vericisinde anti-HTLV I/II seroprevalansı/
11 - 14 Gebelik Haftalarında alınan Maternal serumda ölçülen plasental Growht Faktör (PIGF) Düzeyinin Gestasyonel Diabet için Kullanılabilirliğinin araştırılması
12 hibrid mısır çeşidinin aşağı Gediz Ovası'na adaptasyonu/
131I ile işaretli Ni-klorofil türevi fotosensitizerin hazırlanması ve biyolojik potansiyelinin incelenmesi/
131I ile R0adyoişaretli hidroksitirosol'ün radyofarmasötik potansiyelinin incelenmesi/
131I işaretli Olomoucine'in terapötik potansiyelinin hücre düzeyinde incelenmesi/
15-49 yaş doğurgan çağ evli kadınların vajinal duş uygulama durumlarının değerlendirilmesi/
18F İşaretli magnetit nanoparçacıkların sentezi ve biyo-affinitelerinin incelenmesi/
19. Yüzyıl ortalarında Nif (Kemalpaşa) kazası ve köylerinde arazi kullanımı/
19.-20. yüzyıllar arasında İzmirdeki çalgıyapımcıları/
1928'e kadar İzmir'de çıkmış Türkçe kitap ve süreli yayınlar kataloğu/
1973 ve 2008 küresel ekonomik krizleri ve Türkiye ekonomik imalat sanayinin yapısal değişimine etkisi üzerine bir analiz/
2,4-Dichlorophenoxy asetik asit (2,4-D)'in büyüme ve gelişimi üzerindeki etkisinin araştırılması/
2,4-Diklorofenoksiasetik asitin (2,4-D) immobilize Pseudomonas putida ile biyokimyasal yıkımının incelenmesi/
2,6-Bis(Benzimidazol-2-İi) piridin türevleri ve özellikleri/
2,7-dipromospirofluoren monomerlerinin sentezi, karakterizasyonu ve fotofiziksel özelliklerinin tespit edilmesi/
2-6 yaş döneminde çocuğu olan ebeveynlere yönelik etkili ebevenylik programı/
2-metil-1.4-naftakinol bis di sodyumfosfat (synkavit)'in iyot-125 ile iodogen kullanılara direkt işaretlenmesine etki eden parametrelerin incelenmesi/
2. Derece yanık zemininde damar anastomozu patensinin araştırılması ve kök hücre uygulamasının patense olan etkisinin karşılaştırılması/
20 yaş ve üzeri kadınlara kendi kendine meme muayenesi hakkında verilen planlı eğitimin etkinliğinin incelenmesi/
2014-2015 eğitim öğretim yılı ilköğretim ders kitaplarında görsel toplumsal cinsiyet içerikler/
2019 ve 2014 yerel seçimlerinde Türkiye'de seçmen oynaklığı/
3 boyutlu biyo-yazıcı ile immünosüpresan madde yüklü katı lipit nanopartiküller içeren insan dış kulak biyomodelinin basılması/
3,4-dihidrokinozolin türevlerinin sentezi ve özellikleri/
3-6 yaş çocuğunun hastaneye yatışa karşı davranışsal tepkileri konusunda verilen eğitimin annelerin anksiyete düzeyi üzerine etkisinin incelenmesi/
3[(4-Bütil(Fenil)İmino]1H-İndol-2(3H)-On] (ISB) ile VI B grubu metal karbonilleri arasında fotokimyasal yol ile oluşan komplekslerin sentezi ve karakterizasyonu/
3[(4-Etil(Fenil)İmino]1H-İndol-2(3H)-On] (ISE) ile VI B grubu metal karbonilleri arasında fotokimyasal yol ile oluşan komplekslerin sentezi ve karakterizasyonu/
3D katmanlı imalata yönelik temel düzey altyapı oluşturulması/
40 MM düğümlü nominal baklava gözlü ve 40 MM düğümlü kare gözlü polietilen trol torbasından kaçan balıkların yaşama oranlarının belirlenmesi
46,XY Cinsiyet gelişim bozukluğu olgularında yeni nesil dizi analiz yöntemi ile hızlı moleküler genetik tanı/
4{486}C'de depolanan sardalya marinatlardaki adaçayı, kekik ve biberiye ekstraklarının antioksidan etkilerinin değerlendirilmesi/
5-(P-dimetilamin benziliden) rodanin (dmabr) schiff bazının, Cr(CO) 6 ,Mo(CO) 6,W(CO) 6 ile verdiği komplekslerin ısısal bozunma kinetiğinin termogravimetrik olarak incelenmesi/
5-Aminolevulinik asit'e (5-ala) dayalı fotodinamik tedavinin elektrokimyasal değerlendirilmesi/
5. 6. ve 7. sınıf öğrencilerinin çevre bilinçlerini geliştirmeye yönelik bir çalışma/
500 VA gücünde 15-dakika depolu kesintisiz güç kaynağı tasarımı ve imalı/
500 yıllık komşularımız:
6 ay-5 yaş arası çocuklarda demir eksikliği anemisi ile febril konvülziyon arasındaki ilişkinin araştırılması/
6-24 aylık bebeği olan annelerin tamamlayıcı beslenmeye yönelik uygulamaları/
60. Yıl Oyun Köyü/
7 nolu Sunağın kazı, araştırma ve bilgisayar ortamında ayağa kaldırılma projesi/
8-Hidroksikinolin glukuronid'in nitro türevlerinin sentezi/
8-Hidroksikinolin'in bazı halojen ve nitro grubu içeren türevelrinin UO2(II), Th(IV) ve Ce(III) ile yaptığı komplekslerin stabilite sabitelrinin potansiyometrik olarak incelenmesi/
8-Hidroksiknolin Glukuronid'in kimyasal ve enzimatik sentezi, 125/131I ile işaretlenmesi, in vitro olarak kanser hücreleri üzerinde biyolojik etkinliğinin incelenmesi/
99mTc ile işaretli antibiyotiklerin infeksiyon ve inflamasyon odaklarını görüntüleme potansiyellerinin araştırılması/
99mTc ile işaretli Clioquinol Türev(ler)'inin sentezi/
99mTC ile işaretli risedronat sodyumun mikroemülsiyon formülasyonunun hazırlanıp biyoyararlanımının hücre kültürü yöntemiyle değerlendirilmesi/
99mTc işaretli alendronat sodyumun kemik tümörü tutulumunun karşıalştırmalı olarak incelenmesi/
99mTc(CO)3 + ile işaretli bir D-aminoasitin manyetik nanoparçacıklarının sentezlenmesi/
99mTc(CO)3 + koru ile işaretli biyofosfonat bileşiğinin radyofarmasötik potansiyelinin incelenmesi/
99mTC-alendronat radyomarmasötiği içindeki perteknetatın voltametrik ölçümü ve PEG 1500'ün etkisi/
99mTc-askorbik asit kullanılarak soğuk algınlığı ilacı etken maddesi Asetaminofen'in; C vitamini ile etkinleşiminin incelenmesi/
99mTc-Sitro-Folat sentezi ve radyofarmasötik potansiyelinin incelenmesi/
A vitamini ve türevlerinin model mebranlar ile etkileşimlerinin spektroskopik ve kalometrik teknikler ile incelenmesi/
AA 2014 & AA 5083 tip farklı alüminyum alaşımlarının sürtünme karıştırma kaynağı ile birleştirilerek, kaynak değişkenlerinin bağlantının dayanımı ve mikroyapı özellikleri üzerindeki etkilerinin araştırılması/
Aantifungal ilaç uygulamasında lipozomal taşıyıcı sistemlerin tasarlanması/
AB ülkelerine sebze dış satımının arttırılması olanakları:
Abdominal histerektomi sonrası refleksolojinin iyilik haline etkisi/
Abiyotik ve biyotik streslerin tütün bitkisinden izole edilen kloroplast proteinleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi/
Abortus imminens tanılı hastalarda fetal inflamatuvar yanıtın değerlendirilmesinde sitokin ve sitokin reseptörleri gen ekspresyon profillerinin belirlenmesi/
ABS plastik malzeme üzerine akımsız nikel kaplama çalışması/
Abutment-implant birleşimi farklı olan dental implantlardaki stres dağılımının deneysel ve klinik olarak değerlendirilmesi/
Ac manyetik süseptibilite ölçüm yöntemiyle yüksek sıcaklık süperiletkenlerine katkı maddelerinin etkisinin incelenmesi/
Acanthus hirsutus ve Cephalaria paphlagonica bitki türleri üzerinde fitokimyasal ve biyolojik aktivite çalışmaları/
ACE, AGT VE AT1 genlerinin polimorfizmlerinin, antrenmana yanıt olarak kısa süreli aerobik dayanıklılık ve kassal dayanıklılık gelişim oranlarına etkisi/
Acetamiprid'in (Neonikotinoid insektisit) Xenopus laevis (Anura; Pipidae) embriyo ve larvaları üzerindeki teratojenik etkilerinin araştırılması/
Achillea millefolium grubuna ait önemli tıbbi bitkilerde karşılaştırmalı bir çalışma:
Acil servis stajında paramedik öğrencilerin uyguladıkları tıbbi becerilerin sıklık ve zorluk algılarının değerlendirilmesi/
Acil servise ateş yüksekliği ile başvuran hastaların tedavisinde İv Ibuprofen ve Iv Parasetamol tedavilerinin karşılaştırılması:
Acil serviste ''Hızlı Bakım''(Fast-Track) uygulamasının, girişteki hasta kalabalığı ve değerlendirmeden ayrılan hastaların kısa dönem klinik sonuçları üzerine etkisi/
Acil serviste genişletilmiş acil travma ultrasonografisi ve hedefe yönelik acil ekokardiyografi uygulamaları/
Acil serviste konvansiyonel röntgen kullanımı ile dijital röntgen kullanımı arasında maliyet işgücü, tıbbi sonuçlara etki ve arşivleme gereksinimi açısından fark var mıdır?/
Acil serviste ST yükselmesiz myokard infarktüsü (NSTEMI) ve anstabil anjina pektoris (AAP) hastalarının tanısında kardiyogonyometrinin tanısal değerinin araştırılması/
Acil serviste yumuşak doku travması ilişkili ağrı yönetiminde intravenöz İbuprofen ve intravenöz Parasetamol etkinliğinin karşılaştırılması:
Acıbalıklarda (Rhodeus sericeus amarus Bloch, 1782) görülen simbiyotik yaşamın laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmesi/
Acıgöl'den izole edilen Oscillatoria amphibia'nın fikosiyanin miktarının ortamlara göre değişiminin incelenmesi ve ham ekstraktının sitotoksik etkilerinin incelenmesi/
Acıpayam koyunlarının sabitleştirilmesinde seleksiyon ve akrabalı yetiştirme olanaklarından yararlanma/
Açlık süresince levrek (D. labrax) juvenillerinde izlenen enzimatik ve histolojik değişimler/
Açok kanallarda çeşitli bitki türlerinin oluşturacağı pürüzsüzlüğün belirlenmesi/
Açık biyomedikal verilerin anlamsal ağ teknolojileri ile bütünleştirilmesi ve çizge madenciliği ile analizi/
Açık deniz (Open water) yüzücülerinde oksidatid stres ve kan nitrik oksit düzeyleri ile 5000m yüzme performansı arasındaki ilişkiler/
Açık deniz ağ kafeslerde (Gerence, Ege denizi) yapılan orkinos (Thunnus thynnus L., 1758) besiciliğinin deniz ortamına etkilerinin saptanması/
Açık deniz ağ kafeslerde (Gerence, Ege denizi) yapılan orkinos (Thunnus Thynnus, L. 1758) besiciliğinin deniz ortamına etkilerinin araştırılması/
Açık kama tipi yüksek tibial osteotomide lateral korteksin kırılmasının osteotomi açılma direnci üzerine etkisi/
Açık kanal akımlarında savak katsayılarının araştırılması/
Açık kanal akımlarında taban ve yan duvar kayma gerilmelerinin deneysel olarak incelenmesi/
Açık kanalalrda daralma elemanlarının akım şartlarına etkisi/